ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

Gynecomastia

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ

Gynecomastia ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਦੋ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ Gynecomastia ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ

Gynecomastia ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦਰਦ 
 • ਕੋਮਲਤਾ 
 • ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ 
 • ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਪਲ ਡਿਸਚਾਰਜ 
 • ਰਬੜੀ ਗੰਢ 
 • ਅਸਮਿਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ  

Gynecomastia ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

Gynecomastia ਹਾਰਮੋਨਸ, ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ; ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: 

 • ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  
 • ਅਨੰਦ 
 • ਮੋਟਾਪਾ 
 • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ) 
 • ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 
 • ਹਾਈਪੋਗੋਨੇਡਿਜ਼ਮ (ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) 
 • ਟਿਊਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਪੀਟਿਊਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ) 
 • ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ (ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

Gynecomastia ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

 • ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣਾ 
 • ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
 • ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ 
 • ਨੇੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ 
 • ਤਣਾਅ 
 • ਚਿੰਤਾ 
 • ਮੰਦੀ 
 • ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ? 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

 • ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
 • ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
 • ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ 

Gynecomastia ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?  

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ, ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਦੋ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: 

 1. ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ: ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੂਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 2. ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

Gynecomastia ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ? 

ਜੋਖਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ 
 • ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ 
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ (ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) 
 • ਮਾੜਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਿਆ 
 • ਲਾਗ 

ਸਿੱਟਾ

Gynecomastia ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਗੁਆਓ.

ਕੀ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਕੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛੇਗਾ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ