ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲਿੰਫਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਲਿੰਫਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੜਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਸਿਕਾ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਕਈ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ. 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੋਮਲਤਾ 
 • ਲਾਗ 
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ 
 • ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ 
 • ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 
 • ਲਿਮਫਡੇਮਾ 
 • ਸੋਜ 

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੈੱਟਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਪੀਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮੂਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਹ: 

 • ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ - ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਘੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਸਿਕਾ ਨੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਓਪਨ ਬਾਇਓਪਸੀ - ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 • ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਬਾਇਓਪਸੀ - ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। 

ਸਿੱਟਾ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਬਾਇਓਪਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਹਾਡਕਿਨ ਦਾ ਲਿੰਫੋਮਾ
 • ਨਾਨ-ਹੋਡਕਿਨ ਦਾ ਲਿੰਫੋਮਾ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
 • ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈੰਸਰ
 • ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੈਂਸਰ
 • ਲੁਕਿਮੀਆ

ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ
 • ਸਿਫਿਲਿਸ
 • ਕਲੈਮੀਡੀਆ
 • ਗਠੀਏ
 • ਤਪਦ
 • ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਦੰਦ
 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਲੂਪਸ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ