ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਡੀ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲੂਣ
 • ਗੰਭੀਰ ਕਬਜ਼
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ.
 • ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ। 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ. 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਅੰਤੜੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੋੜੇ।
 • ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰਹਿਤ ਵਾਧਾ।
 • ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। 
 • ਹੋਰ ਲਾਗ. 
 • ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਅਨਾੜੀ. 

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। 
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ. 
 • ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ। 

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਿਧੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ:

 • ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਖੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੈਡੇਟਿਵ (ਸੈਡੇਟਿਵ) ਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਿਰ ਹੋਣਾ। 
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਦ. ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਗ. ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗੀ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਕੈਮਰਾ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਸਿੱਟਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਭੋਜਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ