ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ) 

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਟਾਰਡੀਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ) ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ। 

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਡੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ENT ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ENT ਡਾਕਟਰ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਦਰਦ
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
 • ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
 • ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
 • ਬੰਦ  
 • ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ 
 • ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। 

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ: ਹਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ સ્ત્રਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਮ સ્ત્રਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼: ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਛੋਟੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਦੀ ਸੋਜ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ સ્ત્રਵਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਇਹ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ સ્ત્રਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਬਲਾਕਿੰਗ ਵੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦ ਇਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ સ્ત્રਵਾਂ ਦਾ ਆਵਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦ ਇਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪਪੁਰੇਟਿਵ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਦਰਦ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ સ્ત્રਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। 

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। 
 • ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਈ ਵਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

ਸਿੱਟਾ

ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

ਕੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ