ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ 

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਯੋਨੀ, ਸਰਵਿਕਸ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਵੁਲਵਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: 

 • ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਸਰਵਿਕਸ) ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। 
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ (ਪੇਲਵਿਕ ਅੰਗ ਜਿੱਥੇ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ: ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ  
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ: ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡੂ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ 

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰੇਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:  

 • ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ, ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਲਾਗ, ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ: ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ (ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਪਰਤ) ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 • ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ: ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ: ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ: ਉਮਰ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

 • ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ: ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਿੱਟਾ 

ਹਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • HPV ਵੈਕਸੀਨ: ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 • ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 • ਪੈਪ ਟੈਸਟ
 • ਐਚਪੀਵੀ ਟੈਸਟ
 • ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ

ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ (PCOS) ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ