ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਇੱਕ ਹਰਨੀਆ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਗ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀਨੀਆ ਤੁਰੰਤ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਹਰਨੀਆ ਬਾਰੇ 

ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਹਰੀਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹਰੀਨੀਆ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ (ਗਰੋਇਨ ਹਰਨੀਆ) ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਪੱਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਨੀਆ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜਾਂ ਬੁਲਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

 • ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ, ਜਾਂ ਗਰੌਇਨ ਹਰਨੀਆ, ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਅਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਨੀਆ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 • ਨਾਭੀਨਾਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਹ ਨਾਭੀਨਾਲ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਉਛਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਾਭੀ (ਪੇਟ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 
 • ਹਾਇਟਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। 
 • ਵੈਂਟਰਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਹਰਨੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮੋਰਲ ਹਰਨੀਆ ਅਤੇ ਐਪੀਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਹਰਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਰੀਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ ਲਈ, ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕਮਰ ਅਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਢ
 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਘ, ਕਸਰਤ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ।
 • ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਨਸਨੀ
 • ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ

ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਇਟਲ ਹਰਨੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ:

 • ਦੁਖਦਾਈ
 • ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ

ਨਾਭੀਨਾਲ ਹਰਨੀਆ ਲਈ, ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਛਾਲ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼
 • ਗੋਲ ਪੇਟ

ਮੈਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਜਾਂ ਬਲਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਹਰਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਨੀਆ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਬਲਜ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੂੜਾ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਗਰਭ
 • ਪਿਛਲੀ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਜਰੀ
 • ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਰੋਗ (ਸੀਓਪੀਡੀ)
 • ਸਿਗਰਟ
 • ਕੋਲੇਜਨ ਨਾੜੀ ਰੋਗ
 • ਪੈਰੀਟੋਨਲ ਡਾਇਲਸਿਸ
 • ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ
 • ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਥਿਤੀ
 • ਐਸਾਈਟਸ (ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲ)
 • ਬੁਢਾਪਾ ਕਾਰਕ

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਢ ਜਾਂ ਬਲਜ ਹਰੀਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਕੈਨ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਹਾਈਟਲ ਹਰਨੀਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 

ਸਿੱਟਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸ਼ਖੀਸ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਰਜਰੀ। ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/hernia#recovery 

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15757-hernia 

https://familydoctor.org/condition/hernia/ 

ਕੀ ਹਰਨੀਆ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਰਨੀਆ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਰਨੀਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹਰਨੀਆ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ