ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡੀਲੋਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਸਪਤਾਲ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੱਟ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਿਰ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਦਰਦ
 2. ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ
 3. ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ
 4. ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 5. ਮਾਸਪੇਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 6. ਸਿਰ ਦਰਦ
 7. ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਹਿਜ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ:
  • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ
  • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
  • ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ
  • ਬਲੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

 1. ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ
 2. ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਤਰਲ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ
 3. ਹਿਰਨਟਿਡ ਡਿਸਕ
 4. ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਟ
 5. ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ
 6. ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਕਟਰ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ
 • ਬਲੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣਾ
 • ਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਰਦ.

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਕਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 2. ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ
 3. ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਮੁੱਦੇ
 4. ਸਿਗਰਟ
 5.  ਉਮਰ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਮਾਇਲੋਗ੍ਰਾਫੀ
 • ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.
 • ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ
 • ਗਰਦਨ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ

ਨਰਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਨਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਾਈਲੋਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮੁੱਖ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚੂੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 1. ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ - ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 2. ਦਵਾਈਆਂ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ OTC ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 
  • ਐਂਟੀ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ
  • ਦੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ
  • ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੋਰਾਇਡਜ਼
  • ਗੈਰ-ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ
 3. ਸਰਜਰੀਆਂ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਨੀਏਟਿਡ ਡਿਸਕਾਂ, ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਇੱਕ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੰਤੂ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੋ.
 

ਕੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ?

ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ।

ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਖਦੀ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੀਟ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਗਰਦਨ ਦੇ ਬਰੇਸ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ