ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਲੋਨ ਪੌਲੀਪਸ, ਕੋਲੀਟਿਸ, ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ:

 • ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ (CRC): ਇਸਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਡਾਇਵਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋਗ: ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਊਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਾਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੈ।
 • ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ: ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਪਸ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 • ਕੋਲਾਈਟਿਸ: ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਆਟੋ-ਇਮਿਊਨ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ (ਯੂਸੀ), ਸੂਡੋਮੇਮਬ੍ਰੈਨਸ ਕੋਲਾਈਟਿਸ (ਪੀਸੀ), ਇਸਕੇਮਿਕ ਕੋਲਾਈਟਿਸ (ਆਈਸੀ), ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (IBS): IBS ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ: ਮਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਟੀ/ਮਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼: ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਗੁਦੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਉੁਮਰ
 • ਅਨੰਦ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ
 • ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 
 • ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਿਦਾਨ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਲੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਖਾਸ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਗੋਮਾਈਡਸਕੋਪੀ
 • ਫੀਕਲ ਜਾਦੂਗਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ (FOBT)
 • ਬੇਰੀਅਮ ਐਨੀਮਾ
 • ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ
 • ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਰਜਰੀ: ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 • ਦਵਾਈ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਹਵਾਲੇ

https://intermountainhealthcare.org/services/gastroenterology/conditions/colorectal-conditions/ 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/155598 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/155598#takeaway

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ