ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਮੋਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਸੁਣਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਸੰਚਾਲਕ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਮ ਜਾਂ ਮਫਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 • ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 • ਮਿਸ਼ਰਤ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 • ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ
 • ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 • ਕੰਨ ਵਿਚ ਵੱਜਣਾ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
 • ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਆਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਚਲੀਆ ਦੇ ਤੰਤੂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ: ਇਹ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 • ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ: ਅਚਾਨਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਿੱਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਲਾਗ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ENT ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?  

ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਉਮਰ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਜੈਨੇਟਿਕਸ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 • ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ: ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ: ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਆਪਣੇ ਈਅਰਫੋਨ ਜਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 • ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

 • Earwax ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਚੂਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਈਅਰਵੈਕਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਈਅਰਵੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 • ਏਡਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

 • ਕੋਚਲੇਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ 

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

https://www.nia.nih.gov/health/hearing-loss-common-problem-older-adults

https://www.hearingloss.org/hearing-help/hearing-loss-basics/types-causes-and-treatment/

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ