ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਨਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ENT ਡਾਕਟਰ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?   

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਸ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਫਾਈਬਰੋਪਟਿਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨਸ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਰ.

ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?  

 1. ਇੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਗਦੀ ਨੱਕ ਜੋ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 2. ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ
 3. ਅਸਹਿ ਸਿਰ ਦਰਦ
 4. ਖੰਘ
 5. ਬੁਖ਼ਾਰ
 6. ਪੋਸਟਨਾਸਲ ਡਰਿਪ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਹਰਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਬਲਗ਼ਮ
 7. ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 8. ਗਲਤ ਸਾਹ
 9. ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ENT ਸਰਜਨ. 

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

 • ਸਾਈਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ।
 • ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
 • ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਨੱਕ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਆਵਰਤੀ
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਲੀਕ
 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਲਰਿੰਗ
 • ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਦ
 • ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਸੋਜ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ENT ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ:

 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
 • ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੱਕ ਵਗਣਾ
 • ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਈਐਨਟੀ ਸਰਜਨ ਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਦਰਦ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ