ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਰੈਟਿਨਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਾ-ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇਤਰ (ਅੱਖਾਂ) ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟੀਨਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਟੀਨਾ ਅੱਖ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਕਾਬੂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

 • ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਨਜ਼ਰ
 • ਰੰਗ ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ (ਫਲੋਟਰ)
 • ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਪਨ (ਮਾੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ)
 • ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ (ਗਲੂਕੋਜ਼) ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੈਟਿਨਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਪਸ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ' or 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ' Google 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ:

 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੀਬਰਤਾ: ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਗਲਾਕੋਮਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 • ਪੁਤਲੀ ਫੈਲਾਅ: ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਤਲੀਆਂ (ਅੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ (ਚੌੜਾ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਟਿਨਲ ਸੋਜ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।    

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਿੱਖ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਰੇਟੀਨਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ: ਲੇਜ਼ਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਰੈਟਿਨਲ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ: ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਅਡਵਾਂਸਡ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Tardeo ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਰਦੇਓ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ.

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-diabetic-retinopathy

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8591-diabetic-retinopathy

https://www.nhs.uk/conditions/diabetic-retinopathy/

https://www.healthline.com/health/type-2-diabetes/retinopathy#treatments

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਬੇਕਾਬੂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ), ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਈਪਰਲਿਪੀਡਮੀਆ (ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ), ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ (ਵਿਟ੍ਰੀਅਸ ਹੈਮਰੇਜ), ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ (ਰੇਟਿਨਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ), ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ (ਗਲਾਕੋਮਾ), ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ।

ਮੈਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
 • ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 • ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 • ਸਰਵੋਤਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਓ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ
 • ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਰਦੇਓ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ