ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਟਾਰਡੀਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਦਾ ਫਟਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੇਨਿਸਕਸ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਐਥਲੈਟਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ or ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀ ਹੈ?

ਮੇਨਿਸਕਸ ਇੱਕ ਉਪਾਸਥੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਸਦਮਾ ਸੋਖਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਉਪਾਸਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਮੇਨਿਸਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਿਸਕਸ ਫੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

 • ਜਦੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੜਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਨਸਨੀ
 • ਸੋਜ 
 • ਕਠੋਰਤਾ
 • ਦਰਦ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਬੰਦ ਹੈ
 • ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। 

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਰੋਕਥਾਮ

ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਬਰੇਸ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਲਾਜ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ RICE ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 • ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰੋ।
 • ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰੋ. ਇਹ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
 • ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।  

ਜੇ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੱਟ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਟੋਰ ਮੇਨਿਸਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਕਵਰੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਟੀਅਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਟੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ, ਘੁੰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੇਨਿਸਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਿਸ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ।

ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ