ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ - ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਕੋਲਨ। ਕੌਲਨ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਕੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਪੌਲੀਪਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੀਪਸ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਲੀਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 • ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ. 
 • ਦਸਤ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲੇ. 
 • ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼. 
 • ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ. 
 • ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 

 • ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 • ਟਿਊਮਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਝੰਡਾ ਹੈ। 
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

 • 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 • ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ।
 • ਡੂੰਘੇ ਤਲੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

 • ਸਰਜਰੀ: ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪੌਲੀਪਸ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ: ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ 

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ, ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ, ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਜੋ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਨ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ