ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਟਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਸੰਘਣੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਸੂਕਲੋਸਕੇਲਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਟੈਂਡਨ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। 

ਟੈਂਡਨ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀ ਹੈ?

ਟੈਂਡਨ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਕੋਲੇਜਨ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਸਟ੍ਰੋਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. 
 • ਲਗਭਗ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਚੀਰਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ- ਜਾਂ ਜੇ-ਆਕਾਰ ਦਾ, ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਧਾਤ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਵੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੈਡੇਵਰ ਟੈਂਡਨ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਲਾਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ)
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਹੌਲੀ ਇਲਾਜ
 • ਆਵਰਤੀ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ
 • ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ
 • ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦਰਦ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਸੀਆਰਪੀਐਸ)

ਸਿੱਟਾ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਕਿੰਗ ਬੂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਬਰੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੂਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ