ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਲੱਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  

ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:

 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਕੜਵੱਲ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ 
 • ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਦਰਦ 
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ। 

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਾਹਵਾਰੀ: ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। 
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਭਰੂਣ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਵਰਗੇ ਸੈੱਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਸਰਜੀਕਲ ਚੀਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 • ਸਮਝੌਤਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ: ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

 • ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਲੱਛਣ 
 • ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਕੜਵੱਲ 
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 • ਬਾਂਝਪਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੈਂਸਰ: ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 • ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਂਝ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ