ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ।

ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਹੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੈਸ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: 

 1. ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ
 2. ਸ਼ੂਗਰ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ)
 3. ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ (ਕੰਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ)
 4. ਖੰਘ 
 5. ਬ੍ਰੋਂਚਾਈਟਿਸ
 6. ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ
 7. ਫਲੂ
 8. ਛਪਾਕੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ
 9. ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ 
 10. ਐਸਿਡ ਰਿਫਲੈਕਸ
 11. ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ
 12. ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ
 13. ਗੂੰਟ
 14. ਦਮਾ
 15. ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 16. ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 17. ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ
 18. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਨੀ ਦੀ ਲਾਗ, PCOS, ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ
 19. ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
 20. ਪਿਠ ਦਰਦ
 21. ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ 
 22. ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 23. ਅਲਕੋਹਲਤਾ
 24. ਗਠੀਆ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:

 1. ਐਲਰਜੀ
 2. ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ
 3. ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ
 4. ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ
 5. ਬੈੱਡਵੈਟਿੰਗ
 6. ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ
 7. ਪੀਲੀਆ
 8. ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 9. ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ
 10. ਬੁਖ਼ਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 18605002244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ:

 1. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
 2. ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖੋ। 
 3. ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
 4. ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 5. ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
 6. ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਬਲ ਟੀ ਅਤੇ ਸੂਪ ਪੀਓ।
 7. ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈ ਲਓ।
 8. ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਓ. 
 9. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣਾ ਛੱਡੋ।
 10. ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
 11. ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 12. ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਦਲੋ।
 13. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਰਜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। 
 14. ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
 15. ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਸਿੱਟਾ

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ