ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟਸ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ (ਮੱਧਮ ਕੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਨਿਊਰਲ (ਕੋਕਲੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਓਟੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਨ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ
 • ਮੇਨੀਅਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ
 • ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਣਾ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਓ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਸ਼ੁੱਧ ਟੋਨ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ (PTA)

ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰਪੀਸ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੋਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਟਿingਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਟੈਸਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ।

 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਸਟ

ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਡੈਸੀਬਲ (dB) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਨ ਹਰਟਜ਼ (Hz) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ (20-140 dB) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ (ਲਗਭਗ 180 dB) ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਣੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟੋਨ 20 ਤੋਂ 20,000Hz ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਵਾਈ (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਿੱਟਾ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.aafp.org/afp/2013/0101/p41.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK239/

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਮ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ 30-60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਤੁਸੀਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
 • ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ।
 • ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਕ-ਚਿਹਾੜੀ।
 • ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਕੋਈ 55-70 dB ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ