ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕਸ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ ਨੂੰ ਐਕੋਰਡਿਅਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਿਉਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ 70% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਿਉਰਿੰਗ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ/ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅਪਸ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ:

  •  40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) (ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ)
  •  ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ 39 ਦਾ BMI
  •  30 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ BMI ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ/ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
  • ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਰੋਗ (NAFLD)
  • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ
  • ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼
  • ਗਠੀਏ (ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ)
  • ਸਲੀਪ ਐਪਨਿਆ

ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ or ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ, 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਕੁਝ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਣਾ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ?

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰਾ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ or ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਬਸ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਟਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟ-ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.hopkinsmedicine.org/endoscopic-weight-loss-program/services/endoscopic.html

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/endoscopic-sleeve-gastroplasty/about/pac-20393958

https://www.georgiasurgicare.com/advanced-weight-loss-center/endoscopic-sleeve-gastroplasty-esg/

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਅਤੇ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਠੋਡੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣ, ਲੀਕ ਹੋਣ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟਾਵਾਂਗਾ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 15% ਤੋਂ 20% ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ