ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਮਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਮਨਲ ਤਰਲ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸੈਕਟੋਸਕੋਪ (ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਯੰਤਰ) ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੂਤਰ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੰਤਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਯੰਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਰਸੈਲੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ। 

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 1. ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਲਿਅਮ ਲੇਜ਼ਰ ਐਨਕੁਲੀਏਸ਼ਨ - ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
 2. ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਫੋਟੋ-ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ - ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ
 2. ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
 3. ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 4. ਹੌਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ
 5. ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ
 6. ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 7. ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਪੱਥਰੀ
 8. ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ।
 2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ 
 3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 4. ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ
 5. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੋਗੇ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਈਜੇਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
 4. ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 5. ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 6. ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਰਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

ਸਿੱਟਾ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ?

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗੁਆ ​​ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ