ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਦਾ ਖੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲੋਨ ਅਤੇ ਗੁਦੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਏ. 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ।

ਸਾਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਹ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅੱਧੇ ਮਰੀਜ਼ ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ (ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸਬੰਧ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੇਨੇਜ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਪੈਰੀਰੇਕਟਲ ਫੋੜਾ: ਇਹ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ.
 • ਪੈਰੀਅਨਲ ਫੋੜਾ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਫੋੜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਗਾਤਾਰ, ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ 
 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ
 • ਪਸ ਡਿਸਚਾਰਜ 
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ 
 • ਕਬਜ਼
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ 
 • ਮਲਾਇਜ਼ 
 • ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਢ
 • ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ 

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ
 • ਜਿਨਸੀ ਰੋਗ 
 • ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ:

 • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦਰਦ
 • ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਤੜੀ ਅੰਦੋਲਨ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦੇ ਦੇ ਸਰਜਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਪੇਡੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਾਈਟਿਸ
 • ਕੋਲਾਈਟਿਸ
 • ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ
 • ਗੰਭੀਰ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤ
 • ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੂਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 
 • ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 • ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦੇ ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/anal-abscess

https://www.healthline.com/health/anorectal-abscess#diagnosis

https://www.emedicinehealth.com/anal_abscess/article_em.htm

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਗੁਦਾ ਭੜਕ
 • ਆਵਰਤੀ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ
 • ਡਰਾਉਣਾ

ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਗੁਦਾ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • STDs ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।
 • ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਨਿਦਾਨ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਡਿਊਲ, ਲਾਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ., ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੁਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵਰਗੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ