ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲਸਿਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈੱਲਾਂ, ਟਿਸ਼ੂਆਂ, ਜਾਂ ਅੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂਚ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਲਸਿਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਰਾਸੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਰਾਸੀਮ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਡਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

 • ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਜੀਵ ਸੂਈ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਖਿੱਚੇਗਾ।
 • ਓਪਨ ਬਾਇਓਪਸੀ - ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਨੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਰਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਬਾਇਓਪਸੀ - ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਸਰ ਡਾਈ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਈ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੇਗੀ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ -

 • ਚੀਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਡੀ ਸਪਰੇਅ, ਲੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੋਜ, ਦਰਦ, ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ

ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐਸਟੀਡੀ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਫਿਲਿਸ, ਕਲੈਮੀਡੀਆ
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.
 • ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੁੱਜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ -

 • ਆਮ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
 • ਸੁੱਜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਗੰਢ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਇਹ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਲਾਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.webmd.com/cancer/what-are-lymph-node-biopsies

https://www.healthline.com/health/lymph-node-biopsy

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/swollen-lymph-nodes/symptoms-causes/syc-20353902

ਕੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਦਰਦ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕਤਾ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ