ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਥੈਲੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤ ਨਾਮਕ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਲਾ ਤਰਲ ਜੋ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ cholelithiasis ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਏ. 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਵਰਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਠੋਸ ਗੰਢ ਹਨ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੋਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਫ ਬਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਬਾਇਲ ਡੈਕਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੀਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
 • ਪਿਗਮੈਂਟ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਉਪਰਲੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਪਿਠ ਦਰਦ
 • ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ 
 • ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲੀ 
 • ਦਸਤ 
 • ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ
 • ਗੂੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ:

 • ਢਿੱਡ ਦਰਦ
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ
 • ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ
 • ਗੂੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

 • ਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
 • ਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ
 • ਬਾਇਲ ਡੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

 • ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਮਹਿਲਾ
 • 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ
 • ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
 • ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਹੈਮੋਲਾਈਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ
 • ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਖੁਰਾਕ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

 • ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
 • ਤੀਬਰ cholangitis
 • ਤੀਬਰ cholecystitis (ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸੋਜਸ਼)
 • ਬਾਇਲ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਇਲ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪਿਤ ਦੀ ਨਲੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • Ursodeoxycholic acid: ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • Cholecystectomy: ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਚੋਲੈਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਲੇਸੀਸਟੈਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ursodeoxycholic acid ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਲਿਥੋਟਰੀਪਸੀ: ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਚੁੱਪ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gallstones/diagnosis-treatment/drc-20354220

https://www.healthline.com/health/gallstones#symptoms

https://www.medicalnewstoday.com/articles/153981#diagnosis

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਰਲ ਕੋਲੇਸੀਸਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਸੀ.ਟੀ.), ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਚੋਲੈਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਈਆਰਸੀਪੀ), ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕੋਲੈਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਐਮਆਰਸੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ.

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਏ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ'।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ