ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ - ਕੋਲੋਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ। ਉਹ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੰਤੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਆਮ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ -

 • ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ - ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ.
 • ਬਵਾਸੀਰ - ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼.
 • ਕੋਲਾਈਟਿਸ - ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਲਨ-ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ।
 • ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ - ਪੌਲੀਪਸ ਮੁਕੁਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੌਲਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (IBS)- ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਰੋਨਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ - ਇਹ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ - ਬੁਢਾਪੇ, ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਖੁਰਾਕ, ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹਨ -

 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੜਵੱਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ
 • ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੁਖਾਰ
 • ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਵਧਦੀ ਉਮਰ
 • ਅਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
 • ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਰਾਸਤ
 • ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਦਿ, ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ:

 • ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਲਹੂ
 • ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
 • ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ

ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਹੇਮੋਰੋਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਕਸਰਤ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਸਹੀ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਬਾਓ।
 • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਅਨਾਜ।
 • ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਚਨ ਹੋ ਸਕੇ।
 • ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ, ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ, ਬੇਰੀਅਮ ਐਨੀਮਾ, ਆਦਿ। ਫਿਰ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਲਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://medlineplus.gov/colonicdiseases.html

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/symptoms-causes/syc-20353669

https://www.healthline.com/health/pain-in-colon

ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ., ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਗਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਨਹੀਂ, ਅੰਤੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਇਲਾਜ ਰਵਾਇਤੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹਨ?

ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ