ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਗੁੰਮ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵੱਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ (ਦਾਗ) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ?

 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ (ਅਮੀਨੋਰੀਆ)
 • ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ (ਓਲੀਗੋਮੇਨੋਰੀਆ)
 • ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ (ਡਿਸਮੇਨੋਰੀਆ) 

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ
 • ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ
 • ਪੇਟ ਚੱਕਰ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਤਣਾਅ
 • ਪੌਲੀਸੀਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੈਂਡਮ (ਪੀਸੀਓਐਸ)
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਪ-ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਠਨ
 • ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਫਟਣਾ
 • ਯੋਨੀ ਦੀ ਸੱਟ (ਜਿਨਸੀ ਸਦਮਾ)
 • ਜਲਦੀ ਮੀਨੋਪੌਜ਼
 • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ
 • ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਗਰਭਪਾਤ, ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 • ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ
 • ਗਰਭਪਾਤ
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
 • ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਤੀਬਰ ਅਨੀਮੀਆ
 • ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਧੜਕਣ
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਗਠਨ
 • ਗੰਭੀਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ (ਪੇਲਵਿਕ ਖੇਤਰ)
 • ਘੱਟ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ
 • ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ (ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ)

ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਪੇਡੂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ
 • ਵਾਧੂ ਸਹਿਜਤਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ (ਸ਼ੂਗਰ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ)
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

 • ਹਾਰਮੋਨਲ ਰਿਫਲਕਸ ਥੈਰੇਪੀ (ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ)
 • ਪੌਲੀਪਸ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ
 • PCOS ਲਈ ਇਲਾਜ
 • ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
 • ਅਨੀਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

 • ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ
 • ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ
 • ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਸਿੱਟਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14633-abnormal-menstruation-periods

https://www.healthline.com/health/menstrual-periods-heavy-prolonged-or-irregular

https://www.healthline.com/health/womens-health/irregular-periods-home-remedies

ਕੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇੱਕ 30-ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਪਸ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ?

ਪੌਲੀਪਸ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ IVF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਰਬੀਸੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ