ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਆਈਸੀਐਲ ਜਾਂ ਇਮਪਲਾਂਟੇਬਲ ਕੋਲੇਮਰ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੇਮਰ ਲੈਂਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲੇਮਰ ਲੈਂਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਬਣੇ ਫੈਕਿਕ ਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ICL ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਹਰ ਕੋਈ ICL ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 6-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਇਰਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ICL ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ICL ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਮਾਇਓਪਿਆ - ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਹਾਈਪਰੋਪੀਆ - ਦੂਰਦਰਸ਼ੀਤਾ
 • ਅਸਚਰਜਵਾਦ
 • ਕੇਰਾਟੋਕੋਨਸ
 • ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ICL ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਇਰੀਡੋਟੋਮੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਲੈਂਸ ਨਾ ਪਹਿਨੋ।

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਦਾ ਸਪੇਕੁਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਨੀਆ, ਸਕਲੇਰਾ ਜਾਂ ਲਿਮਬਸ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇਤਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਿਕ ਲੈਂਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਾਲ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਰੁਟੀਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

 • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
 • ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ
 • ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ
 • ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜੋ ਲੇਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਗਲਾਕੋਮਾ
 • ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਛੇਤੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ
 • ਬੱਦਲਵਾਈ ਕੌਰਨੀਆ
 • ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ
 • ਇਰਾਈਟਸ

ਸਿੱਟਾ

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਕੋਲੇਮਰ ਲੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰੋਤ

https://www.fda.gov/medical-devices/phakic-intraocular-lenses/during-after-surgery

https://www.healthline.com/health/icl-surgery

https://www.centreforsight.com/treatments/implantable-contact-lenses

ICL ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ICL ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ICL ਸਰਜਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ICL ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਪੂੰਝਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ