ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕ੍ਰਾਸਡ ਆਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਕ੍ਰਾਸਡ ਆਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

ਕ੍ਰਾਸਡ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸਡ ਅੱਖਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਟ੍ਰੈਬਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਅਨੁਕੂਲ ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ - ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਗਲਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਚ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਐਕਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ - ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਐਕਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਨਕਾਂ, ਪੈਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • Infantile esotropia - ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਂਟਾਇਲ ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ
 • ਅੱਖਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
 • ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਿੰਦੂ
 • ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ squinting

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਅੱਖਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਮਾ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
 • ਸਟਰੋਕ
 • ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਆਲਸੀ ਅੱਖ
 • ਖਰਾਬ ਰੈਟੀਨਾ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਕਰਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਬਾਅ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਮਾੜੀ 3-ਡੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਘੱਟ ਗਰਬ
 • ਡਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਸਡ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਲੈਂਸ ਜਾਂ ਐਨਕਾਂ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ
 • ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਲਈ ਪੈਚ ਕਰੋ

ਸਿੱਟਾ

ਕ੍ਰਾਸਡ ਅੱਖਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲੈਂਸ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਸਡ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕ੍ਰਾਸਡ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਹਨ:

 • ਕੋਰਨੀਅਲ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਸ ਟੈਸਟ
 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੀਬਰਤਾ ਟੈਸਟ
 • ਕਵਰ/ਅਨਕਵਰ ਟੈਸਟ
 • ਰੈਟੀਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪੈਨਸਿਲ ਪੁਸ਼ਅਪ, ਬਰੌਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਰਲ ਕਾਰਡ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਾਸਡ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅੱਖ ਮੁੜਦੀ ਹੈ?

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋੜ)
 • Exotropia (ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੋੜ)
 • ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਪੀਆ (ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੋੜ)
 • ਹਾਈਪੋਟ੍ਰੋਪੀਆ (ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ)

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ