ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ - ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ।

ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੌਨਸਿਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੀਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲੋਲਿਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ।

ਦਾਇਮੀ ਟੌਨਸਲਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੈਡਾਂ - ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਟੌਨਸਿਲ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਾਲ, ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਟੌਨਸਿਲ
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 •  ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਟੌਨਸਿਲ ਪੈਚ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਲਿੰਫ ਨੋਡ 
 • ਹਸਕੀ ਜਾਂ ਮਫਲ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਇਓਫਿਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ
 •  ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਕੜਾਅ ਗਰਦਨ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ

ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਲਾਰ ਆਉਣਾ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
 •  ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੜਬੜ

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

 • ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ
 • ਵਾਇਰਲ ਕਾਰਕ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ, ਹਰਪੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਐਂਟਰੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 •  ਇਮਯੂਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਟੌਨਸਿਲਰ ਫੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ ਬਣਦਾ ਹੈ - ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ)
 •  ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਟੌਨਸਿਲਰ ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਲ, ਜੋੜਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ (ਪੋਸਟ-ਸਟਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਗਲੋਮੇਰੁਲੋਨੇਫ੍ਰਾਈਟਿਸ) ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ (ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਠੀਏ) ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਕਾਰਲੇਟ ਬੁਖਾਰ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਲਾਗ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੱਫੜ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਲੱਛਣ ਰਾਹਤ (ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ) ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ sp ਹਨ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਆਮ ਮਿਆਦ 5-7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਪੈਰੀਟੌਨਸਿਲਰ ਫੋੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਇੱਛਾ
  • ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਨਸਿਲ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ, ਜੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਸਿੱਟਾ

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਹਰਬਲ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲੋਜ਼ੈਂਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ?

ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਖੰਘ ਅਤੇ ਛਿੱਕ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ