ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਸਾਇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਟ: ਕਈ ਵਾਰ, ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰੀਮ: ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਖੋਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 • ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ:  ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲੁਕਿਮੀਆ
 • ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ
 • ਲੀਮਫੋਮਾ
 • sarcoma
 • ਦਿਮਾਗ
 • ਹਾਜ਼ਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਫੇਫੜੇ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਕੈਂਸਰ

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਰੋਗ: ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਰ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ:

 • ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ 'ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
 • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
 • ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਘੱਟ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
 • ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਤਲੀ
 • ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮ
 • ਦਰਦ
 • ਕਬਜ਼
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਆਸਾਨ ਡੰਗ
 • ਦਸਤ

ਹਵਾਲੇ

https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000910.htm

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/chemotherapy/about/pac-20385033

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/chemotherapy/how-is-chemotherapy-used-to-treat-cancer.html

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ।

ਕੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ