ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਲਾਗ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਟੈਫ਼ੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਹੈ
 • ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
 • ਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ
 • ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਮਤਲੀ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਮਾਸਟਾਈਟਸ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਥੈਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਢ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਸਟੈਫ਼ੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਾਇਰੋਬਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ:

 • ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਲੀ ਬੰਦ ਹੈ
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਿੱਪਲ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਸ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪਲਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਬ੍ਰਾਸ, ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਢ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੱਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੰਜ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੂਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋੜਾ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੇਨੇਜ ਜਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੋਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 4-7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਗੰਢ ਹਨ। ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋੜੇ ਹਨ ਜਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

https://www.medicalnewstoday.com/articles/breast-abscess#summary

https://www.healthgrades.com/right-care/womens-health/breast-abscess

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਜਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਅਚਾਨਕ ਫਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪੂਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਪੈਕ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ