ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਗੁਦਾ ਦੇ ਮਿਊਕੋਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਥਰੂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਕੋਸਾ ਪਤਲੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਟਿਸ਼ੂ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੂਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਦਾ ਦਰਦ
 • ਸਟੂਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਚੀਰ
 • ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੋਟੀ ਗੰਢ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੱਟੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ
 • ਕਬਜ਼
 • ਗੁਦਾ ਮੇਲ
 • ਜਣੇਪੇ 
 • ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ।
 • ਐਚਆਈਵੀ-ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣਾ।

ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ:

 • ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਦੇ ਸਪਿੰਟਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ।
 • ਬੋਟੌਕਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ: ਇਹ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਟਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਜੀਕਲ:

 • ਲੇਟਰਲ ਇੰਟਰਨਲ ਸਪਿੰਕਰੋਟੋਮੀ (LIS): ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ 'ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਨ ਰੈਕਟਲ ਸਰਜਨ' ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ, ਇਲਾਜਯੋਗ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ- ਅਤੇ ਤਰਲ-ਅਮੀਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੰਤੜੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਰਤੀ
 • ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ. ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨੋਸਕੋਪ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ