ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BMI 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ
 • ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ।

ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਲੋਰਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਵ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਓਡੇਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਰਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

>

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਜ਼ਨ-ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਜਨ ਡੂਓਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਸਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?

 • ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਮੁੜ ਵਧਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਈਪਰਲਿਪੀਡਮੀਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ।
 • ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਲੋਰਿਕ ਵਾਲਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੌਕਸ-ਐਨ-ਵਾਈ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ।
 • ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ।
 • ਵਿਧੀ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਫਲੈਟਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਡੰਪਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ' ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਮੁੜ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ