ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀ.ਕੇ.ਡੀ.)

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੂਨ ਦੇ ਤਰਲ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ।

ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CKD ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਭੁੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਨੀਂਦ ਵਿਘਨ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 
 • ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਗੰਭੀਰ ਖੁਜਲੀ
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

CKD ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

 • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ
 • 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸਿਗਰਟ
 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣਤਰ
 • ਬੁਢਾਪਾ

ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ (ਹਾਈਪਰਕਲੇਮੀਆ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
 • ਅਨੀਮੀਆ
 • ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
 • ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਲਾਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜੋ ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

CKD ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ
 • ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

 • ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਅਕਸਰ ਐਂਜੀਓਟੈਨਸਿਨ-ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਾਂ ਐਂਜੀਓਟੈਨਸਿਨ II ਬਲੌਕਰ — ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਯੂਰੇਟਿਕ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੋਲੀ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾੜੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ erythropoietin ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Erythropoietin ਪੂਰਕ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਯੂਰੀਟਿਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਹਾਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

CKD ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ CKD ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.kidneyfund.org/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/

https://www.kidney.org/atoz/content/about-chronic-kidney-disease

https://www.cdc.gov/kidneydisease/basics.html

https://www.medicalnewstoday.com/articles/172179

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ