ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ:

 • ਘਟੀਆ ਕੱਟ
 • ਮੋਚ
 • ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਖਮ
 • ਮਾਮੂਲੀ ਸਾੜ
 • ਮਸਲ ਤਣਾਅ 
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਖਿੱਚ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਦਾਰਥ ਧੋਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਗਾਉਣਾ
 • ਜ਼ਖਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ 

ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਲ ਜਾਂ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਟਾ

ਛੋਟੇ ਕੱਟ, ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ OTC ਜਾਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਓਟੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
- ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ
- ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Ibuprofen ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਐਸਪਰੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਦਰਦ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹਨ।
ਮੋਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ
 • ਜੁਆਇੰਟ ਸੋਜ
 • ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ

ਤੁਸੀਂ ਮੋਚ ਜਾਂ ਖਿਚਾਅ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਮੋਚ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ RICE ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ/ਜ਼ਖਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ
 • ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਕੰਪਰੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
 • ਜ਼ਖਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ