ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਅਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਬਾਰੇ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਮਾਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ
 • ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਕ ਕੈਂਸਰ
 • ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ
 • ਗੰਭੀਰ ਪੇਡੂ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਪੇਡੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਅਸਧਾਰਨ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਪੀਆਈਡੀ) - ਪੀਆਈਡੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਖਰਾਬ ਕੁੱਖ ਅਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦਾ ਫੈਲਣਾ - ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਪੂਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
 • ਗਰਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟਿਊਮਰ - ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ - ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡੂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ - ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਕੈਂਸਰ - ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 10% ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ, ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ - ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੁੱਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ - ਇਹ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨਹੀਂ। 
 • ਦੁਵੱਲੀ ਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਰੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ - ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਯੋਨੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੁਪਰਾਸਰਵਾਈਕਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਕਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਭਾਵਿਤ
 • ਹੇਮਰੇਜਜ
 • ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਸੱਟ
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਟ
 • ਹੋਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ

ਹਵਾਲੇ

https://www.webmd.com/women/guide/hysterectomy

https://www.healthline.com/health/hysterectomy

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲੀ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸੋਜ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਵਧਿਆ ਯੋਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਲੱਤ ਦੇ ਦਰਦ
 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਵਧਣਾ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਚੌਕਸ ਉਡੀਕ
 • ਕਸਰਤ
 • ਉਡੀਕ
 • ਦਵਾਈ
 • ਯੋਨੀ ਪੇਸਰੀ
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ:

 • ਮੀਨੋਪੌਜ਼ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ)
 • ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 • ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ
 • ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ