ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

 • ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ: ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਦੌਰੇ: ਦੌਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਨ ਜੋ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ, ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ।
 • ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਯੋਗ ਹਨ?

 • ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਸੱਟਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

 • ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਮੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ.
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੀਬਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ.
 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਕਟੌਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਲਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਖਤ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://medlineplus.gov/ency/article/001927.htm

https://www.thebetterindia.com/155315/first-aid-medical-emergencies-news/

https://www.thebetterindia.com/155315/first-aid-medical-emergencies-news/

ਮੈਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਲਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਸ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋਂ-ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ