ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸੇਰੋਲੌਜੀਕਲ, ਬਾਇਓਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਾਇਟੋਲੋਜੀਕਲ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਹੇਮਾਟੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਬ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਾਧੂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਨਿਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ
 • ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਆਨ-ਸਾਈਟ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ - ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ - ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ - ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੇਜ਼ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ - ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਾਗ
  ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
  ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਲਈ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਰੇ ਉੱਤੇ ਸੂਤੀ ਉੱਨ ਜਾਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੈਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
 • ਬਰੇਕਿੰਗ
  ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਈ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਆਮ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਹੇਮੇਟੋਮਾ
ਹੇਮੇਟੋਮਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਮੇਟੋਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://bis.gov.in/index.php/laboratorys/laboratory-services-overview/

https://www.rch.org.au/labservices/about_us/About_Laboratory_Services/

https://www.nationwidechildrens.org/specialties/laboratory-services

https://www.828urgentcare.com/blog/advantages-of-onsite-laboratory-investigations-screening-services

ਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਖਿੱਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਚਕ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਪਿਡ ਪੈਨਲ। ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸੰਪੂਰਨ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਨੀਮੀਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ