ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬੈਂਡ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੈਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਡ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਸਮੇਤ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕੋਨ ਬੈਂਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਂਡ ਪੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲਗਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਜਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੈਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਥੈਲੀ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ BMI 30 ਅਤੇ 35 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ:

 • ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ
 • ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ?

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗਠੀਏ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। . ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਅਸਰਦਾਰ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ
 • ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ
 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
 • ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 • ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

ਹਵਾਲੇ

https://medlineplus.gov/ency/article/007388.htm

https://www.medicalnewstoday.com/articles/298313#risks

https://www.webmd.com/diet/obesity/gastric-banding-surgery-for-weight-loss#1

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਧ-ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਔਸਤਨ, ਗੈਸਟਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 60% ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ