ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਖੋਜ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। 

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ?

ਹੇਠਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ -

 • ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
 • ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ
 • ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ
  ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਵਰਤ
  ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ
  ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਇੱਕ ਆਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ
 • ਗਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪ
 • ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 • ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 • ਲੰਬਰ ਪੰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ?

ਹੇਠਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ ਹਨ:

 • ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ
 • ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਨਿਦਾਨ
 • ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
 • ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਵਿਗਾੜ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ServicesAndSupport/regular-health-checks

https://www.medipulse.in/blog/2021/2/23/advantages-of-regular-health-checkup

https://www.indushealthplus.com/regular-medical-health-checkup.html

ਕੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚੈਕ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ, ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ