ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਠੀਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਠੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ 

ਗਠੀਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਦਰਦ, ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਦਰਦ
 • ਸੋਜ
 • ਕਠੋਰ
 • ਕੋਮਲਤਾ
 • ਲਾਲ ਕਰਨਾ
 • ਨਿੱਘਾ 
 • ਅਪੰਗਤਾ
 • ਗਲਤ ਕੰਮ

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ
 • ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਣਾ
 • ਐਕਸ-ਰੇ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਤਰਲ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਐਂਟੀ-ਸੀਸੀਪੀ ਟੈਸਟ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਲਈ)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਰਾਮ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਗਰਮ ਕੰਪਰੈੱਸ, ਕੋਲਡ ਕੰਪਰੈੱਸ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਵਰ, ਕਸਰਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗਠੀਏ ਲਈ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860 500 2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ NSAIDs ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ, ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਚਿਕਿਤਸਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਸੰਯੁਕਤ-ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
 • ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਠੀਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਕਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਨਾ
 • ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
 • ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ 
 • ਆਰਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ 
 • ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸੰਯੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਕਠੋਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਸੀਮਤ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਕੀ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਕੁਝ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਜੋ ਗਠੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

 • ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.
 • ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ
 • ਅਲਟਰਾਸਾoundsਂਡ

ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਯੰਤਰ ਜੋ ਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਿੰਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ