ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਡੀਪ ਵੈਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਵੀਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਜਿਸਨੂੰ ਥ੍ਰੋਮਬਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥ੍ਰੋਮਬੀ ਜਾਂ ਗਤਲੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
 • ਲਤ੍ਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਕ੍ਰਮਪਿੰਗ
 • ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਸੁੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ
 • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਨੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਤਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਲਾਜ

ਇਲਾਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

 • ਦਵਾਈ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।
 • ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼: ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ: ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ, ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਇਸਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
 • ਡੀਵੀਟੀ ਸਰਜਰੀ: ਛਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਨੇੜੇ ਡੀਪ ਵੀਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

ਇੱਕ DVT ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ?

ਇੱਕ DVT ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

DVT ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਡੀਵੀਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ DVT ਨੂੰ ਅਣ-ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ DVT ਵਾਲੇ 1 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਮੋਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ