ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਿਵ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਟਿਊਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਖਰਾਬ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਨਿਊਨਤਮ ਇਨਵੈਸਿਵ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਜੋੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟਿਊਮਰ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਟ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਔਸਟਿਓਨਕੋਰੋਸਿਸ
 • ਗਠੀਏ
 • ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਿਵ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੈਸਿਵ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤ ਕੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਿਵ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਨ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਿਵ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੀਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਸਰਜੀਕਲ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਨਸ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਗਤਲਾ
 • ਪੌਲੀਮਰ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ
 • ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤਰਲ ਨਿਕਾਸੀ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸੋਜ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਵਾਲਾ ਸਾਈਟਾਂ:

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/minimally-invasive-total-knee-replacement

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/knee-replacement/about/pac-20385276

ਟੋਟਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੁੱਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਸ-ਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਨਕਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੌਗਿੰਗ, ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਪਿੰਗ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ