ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਸਿਸਟ ਛੋਟੀਆਂ ਥੈਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਰਧ-ਠੋਸ, ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਝਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ। 

ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ, ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ileum ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਿਸਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਸ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਿਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਥੈਲੀਆਂ ਪੂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਫੋੜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬੇਸੀਅਸ ਸਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਇਲੋਨਾਈਡਲ ਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਠ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗੱਠ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਗੱਠ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਰੇਨੇਜ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਠ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਰਾ ਰਾਹੀਂ ਗੱਠ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਠ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਰੀਕ-ਸੂਈ ਦੀ ਇੱਛਾ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ: ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਗੱਠ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਠ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ 
ਸਰੀਰ.

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ: ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਪੈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ, ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਵਰਗਾ ਯੰਤਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਫਿਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਸ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਗੱਠ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860 500 2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਿਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਵੱਡੇ ਸਿਸਟ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ

 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860 500 2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

 • ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦੀ ਘੱਟ ਆਵਰਤੀ
 • ਘੱਟ ਦਰਦ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਦਰਦ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/how-to-remove-a-cyst#self-removal-risks

https://loyolamedicine.org/digestive-health/gastrointestinal-cysts

https://www.csasurgicalcenter.com/services-cyst-removal.html

ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ?

ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ