ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਭਟਕਣਾ ਸੈਪਟਮ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਮ ਸਰਜਰੀ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ENT ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ENT ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਓਟੋਰਹਿਨੋਲੇਰਿੰਗੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Otorhinolaryngologists ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਪਟਮ ਨੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਉਪਾਸਥੀ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੈਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸੈਪਟਮ ਅਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਪਟਮ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਡਿਵੀਏਟਿਡ ਸੇਪਟਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੱਕ/ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ/ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ / ਭੀੜ
 • ਨੱਕ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ/ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਜਲੂਣ
 • ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੱਕ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ
 • ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਕੀ
 • ਨਸਬਲਿਡਜ਼
 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਲਾਗ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਨੱਕ ਦੀ ਤੁਪਕਾ
 • snoring
 • ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ
 • ਨੱਕ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਤੰਗ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ
 • ਜ਼ੁਕਾਮ/ਐਲਰਜੀ ਵਧ ਗਈ

ਇਹ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ।
 • ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ: ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਪਟਮ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮਾ: ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ/ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਬੁਢਾਪਾ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਮਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਈਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ, ਆਵਰਤੀ, ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ, ਸਦਮੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ/ਨੱਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਓਟੋਰਹਿਨੋਲੇਰੈਂਗੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, NSAIDs, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੇਪਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਸੈਪਟਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਸੇਪਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੈਪਟੋਪਲਾਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਨੋਪਲਾਸਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਪਟੋਰਹਿਨੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਨੱਕ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਓਟੋਰਹਿਨੋਲਰੀਨਗੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ: ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਾਗਾਂ, ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (webmd.com)

ਨਾਸਿਕ septum - ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਕੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੇਪਟਮ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਮ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਜਾਂ OSA ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ?

ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਨੂੰ OSA ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ADHD, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਪਟੋਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਰਾਈਨੋਪਲਾਸਟੀ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ