ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ

ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ

ਜਦੋਂ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਟਿਊਮਰ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਮਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਠ ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ।

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸੀਜ਼ਨ ਟਿਊਮਰ ਮਾਹਰ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ
 • ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.
 • ਇੰਡੋਸਕੋਪੀਕ
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ (EUS)
 • ਬਾਇਓਪਸੀ - ਚੀਰਾ ਜਾਂ ਐਕਸੀਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਪਸੀ
 • ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਟਿਊਮਰ ਮਾਹਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਠ ਅਜੇ ਫੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਟਾਸਟੈਸਾਈਜ਼ਡ (ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ)।

ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲਾਭ

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ,

 • ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ, ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਛਾਣਬੀਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ?

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਹਨ,

 • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਰਦ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ।
 • ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
 • ਲਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਟਿਊਮਰ ਮਾਹਰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਟਿਊਮਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੜਾਅ IV 'ਤੇ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਟਿਊਮਰ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਆਦਿ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਲਿਮਫੇਡੀਮਾ (ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਸੋਜ) ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ