ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਲ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ, ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਸਿਨੋਵਿਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਧਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਖਿੱਚਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਡੱਬੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ।

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ:

 • ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
 • ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਸ
 • ਨਹੁੰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ
 • ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਮ ਜੋੜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਗਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਨੋਵਿਅਲ ਤਰਲ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋੜ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਗਠੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟਣਾ, ਜੀਨ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਦਿ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠੀਏ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ, ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਡੀਆਈਪੀ ਜੋੜ - ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
 • PIP ਜੋੜ - ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਫਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਪੀਆਈਪੀ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
 • ਲਾਗ ਦੇ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ 
 • ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਬਿਹਤਰ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੱਥ
 • ਸੋਜ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ
 • ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਘੱਟ ਗਈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੱਥ ਹੈ
 • ਨਕਲੀ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ
 • ਲਾਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ
 • ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸੋਜ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ, ਆਦਿ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਕਾਲ ਕਰੋ 011-4004-3300 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਠੀਆ ਲਈ ਹੱਥ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੈ?

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 96% ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?

ਪੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ