ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਟ ਭੋਜਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਥੈਲੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਂਸ ਭੋਜਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡਾ BMI (ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ) 40 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ BMI 35 ਅਤੇ 39.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਟਾਈਪ - 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

 • ਦੁਖਦਾਈ
 • ਗੰਭੀਰ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਦਸਤ
 • ਗੂੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੱਟੀ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਪੇਟਿੰਗ
 • ਅਨੀਮੀਆ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸਟਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਸਲਾਹ ਲਈ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮਣਾ
 • ਗੰਭੀਰ ਪੇਟ ਦਰਦ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਮੌਤ (ਵਿਰਲੇ)

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਬੋਅਲ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਛੇਕ
 • ਦਸਤ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਕੁਪੋਸ਼ਣ
 • Gallstones
 • ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
 • ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਲੀਕ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
 • ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਤੀਜੇ

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਓ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ?

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਕੀ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਸਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ।

ਕੀ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਦ-ਮੁਕਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ