ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦ, ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਲਣ, ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਚਿਪਕਣ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਲਵਿਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਪੇਲਵਿਕ ਦਰਦ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਸੈਕਸ
 • ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਬਾਂਝਪਨ
 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ
 • ਹੋਰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਜ਼, ਦਸਤ, ਜਾਂ ਮਤਲੀ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੈਕਫਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇਲਵਿਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਖੂਨ ਜਾਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਆਮ ਇਲਾਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਡੀਕ-ਅਤੇ-ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ (ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਟੋਮੀ (ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ).

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਮਾਹਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਣਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

https://www.healthline.com/health/endometriosis

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/endometriosis 

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10857-endometriosis

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ (ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ