ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵੁਲਵਾ, ਯੋਨੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿਊਬਾਂ, ਸਰਵਿਕਸ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ: ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੋਵੇਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। 
 • ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਵੁਲਵਰ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੈਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਗੁਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲੀਟੋਰਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁੱਖ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਗਰਭ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,

 • ਪੇਲਵਿਕ ਦਰਦ
 • ਦਬਾਅ
 • ਖੁਜਲੀ
 • ਵੁਲਵਾ ਦਾ ਜਲਣ
 • ਵੁਲਵਾ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
 • ਧੱਫੜ
 • ਜ਼ਖਮ
 • ਵਾਰਟਸ
 • ਅਲਸਰ
 • ਵੱਧ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਕਬਜ਼
 • ਦਸਤ
 • ਪੇਟਿੰਗ
 • ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਨੀ ਖੂਨ
 • ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਪਿਠ ਵਿਚ ਦਰਦ
 • ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ HPV ਵਾਇਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਲਕਸ਼ਿਤ ਥੈਰੇਪੀ: ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ PARP ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ: ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ:

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਜਣਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.rcog.org.uk/en/patients/menopause/gynaecological-cancers/

https://www.dignityhealth.org/sacramento/services/cancer-care/types-of-cancer/gynecologic-cancer/signs-symptoms

ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜਯੋਗ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਵੁਲਵਰ ਕੈਂਸਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਕਿਸਮ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ