ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੋੜਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਪੇਰੀਅਨਲ ਫੋੜਾ: ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਲਾਗ ਜੋ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਗੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਟ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪੈਰੀਰੇਕਟਲ ਫੋੜਾ: ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਜੋ ਗੁਦਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਡੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪੈਰੀਨਲ ਫੋੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
 • ਕਬਜ਼
 • ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤੜੀ ਅੰਦੋਲਨ
 • ਪਸ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਜ
 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਲਾਲੀ

ਪੈਰੀਰੇਕਟਲ ਫੋੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਠੰਢ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਦਸਤ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਗੁਦੇ ਖ਼ੂਨ
 • ਗੁਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਪੇਟ ਦਰਦ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਸ ਫਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ:

 • ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ: ਗੁਦਾ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ
 • ਜਿਨਸੀ ਲਾਗ
 • ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਦਸਤ
 • ਪੇਡ ਸਾੜ ਰੋਗ
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
 • ਕ੍ਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਪਸ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ
 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਗੁਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-1066 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਪੈਰੀਅਨਲ ਜਾਂ ਪੈਰੀਰੇਕਟਲ ਫੋੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਡਿਊਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ, ਧੱਫੜ, ਲਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਫੋੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਦਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ
 • ਐਕਸਰੇ
 • ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ
 • ਖਰਕਿਰੀ
 • ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.

ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਪਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਿਸਟੁਲਾ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਣਚਾਹੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?

 • ਗੁਦਾ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 • ਗੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਪੈਰੀਨਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ?

ਪੇਰੀਏਨਲ ਐਬਸੈਸ ਵਰਗੀ ਬੇਨਿਗ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ