ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਢ ਘੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਤ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

 1. ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਤਪਦਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕੋਇਡੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
 3. ਜਦੋਂ ਸੀਟੀ, ਐਮਆਰਆਈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਜਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 4. ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੇ:

 1. ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ।
 2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਰਬੜੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
 4. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਬੁਖਾਰ, ਭਾਰ ਘਟਣ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

 1. ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
 2. ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ।
 3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
 4. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸੀਕਾ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਅਤੇ ਐਸਪਰੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
 5. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

 1. ਇੱਕ ਓਪਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏਗਾ।
  • ਡਾਕਟਰ ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।
  • ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
  • ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਡਾਕਟਰ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਟਰੇਸਰ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਡਾਈ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਟਰੇਸਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰੇਗਾ।
  • ਇਹ ਟਰੇਸਰ ਜਾਂ ਡਾਈ ਸਥਾਨਕ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
  • ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
 3. ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 4. ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

 1. ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 2. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
 3. ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁੰਨਤਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਪਤੀ:

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ, ਕੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮੂਲੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋਗੇ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ